PHP Dersleri – Operatörler

PHP

Operatörler PHP’de özel anlamı olan sembollerdir ve yapılabilecek işlem türlerini belirtirler. Genellikle matematiksel işlemler kullanılırlar .

PHP de operatörler 8 farklı türe ayrılmaktadırlar ;

  • Array / Dizi operatörleri
  • Aritmetik operatörler
  • Atama operatörleri
  • Koşullu atama operatörleri
  • Karşılaştırma operatörleri
  • Arttırma operatörleri
  • Mantıksal operatörler
  • String Operatörleri

1 . Array / Dizi Operatörleri

Array / dizi operatörlerini genellikle karşılaştırmak için kullanırız . Aşağıdaki tabloda bu karşılaştırmaların hangi sembollerle yapıldığını görebilirsiniz . Ancak array / dizi konusu biraz daha geniş bir konu olduğu için farklı bir derst de bunlara yer vereceğiz .

Operatör Ad Açıklama
+ Union İki dizi / arrayın birleşimi
== Eşittir Eğer iki dize / array ayni değerlere sahipse TRUE sonucu döndürür.
=== Denkttir Eğer her iki dize / array aynı veritiplerine ve değerlere sahipse true sonucu dönderecektir.
!= EşitDeğildir Eğer iki dize / array ayni değerlere sahipse değilse TRUE sonucu döndürür.
<> EşitDeğildir Eğer iki dize / array ayni değerlere sahipse değilse TRUE sonucu döndürür.
!== DenkDeğildir Eğer iki dizi de aynı sırada ve aynı türde , aynı değerlere sahip değilse TRUE sonucu dönderir

2. Aritmetik Operatörler

Php de matemtiksel operatörler, matematiksel işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılmaktadır . Aşağıdaki tablo da aritmetik operatörleri listelenmektedir.

Operatör Ad Açıklama
+ Ekle Sağdaki değeri soldakine atar
Çıkar Sağdaki değeri soldakinden çıkarır
* Çarp Soldaki değer ile sağdaki değeri çarpar
/ Böl Soldaki ve sağdaki değerin bölümünü döner
% Modul Soldaki değerin sağdaki değerine göre MOD alımını yapar ve sonucu dönderir
** KatSayı Soldaki değerin sağdaki değere göre katsayısını dönderir

3. Atama Operatörleri

PHP de atama operatörlerini değişkenlerinize bir değer atamak için ve sayılsal olan değerlerle birlikte kullanırızı . Aşağıdaki tabloda operatörlerin listesini görebilirsiniz.

Atama Benzer Yazım Şekli Açıklama
= a = b soldaki değişkene sağdaki değişkenin değeri atanır .
+= a = a + b soldaki değişkene sağdaki değişkenlerin toplam değeri atanır .
-= a = a – b soldaki değişkene sağdaki çıkarma işleminin sonucu atanır.
*= a = a * b soldaki değişkene sağdaki çarpa işleminin sonucu atanır .
/= a = a / b soldaki değişkene sağdaki bölme işleminin sonucu atanır .
%= a = a % b soldaki değişkene sağdaki kendi bölümlenmesinden kalan değer atanır .

4. Koşullu Atama Operatörleri

PHP de bazı koşulların sonucuna bağlı olarak değerler atayabilirsiniz . Bu konuyu daha sonraki derslerimiz de daha fazla inceleyeceğiz ama başlangıç olması inceleyebilirsiniz.

Operatör Ad Örnek Açıklama
? : Ternary $a = koşul ? deger1: deger2 Koşul doğruysa , $a değişkeni değer1 dönecektir.
Koşul doğru değilse , $a değişkeni değer2 dönecektir.
? ? Null coalescing $a = değer1 ?? deger2 $a değişkeni değer1 değeri NULL değilse değer1 değeri atanacaktır
$a değişkeni değer1 değeri NULL sa değer2 ye ait değer atanacaktır

5. Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Ad Açıklama
== Eşit Sağdaki değer soldaki değere eşit ise TRUE döner
=== Denk Sağdaki değer ve türü soldaki değere ve türe eşit ise TRUE döner
!= Eşit Değil Sağdaki değer ve türü soldaki değere ve türe eşit değilse TRUE döner
<> Eşit Değil Sağdaki değer ve türü soldaki değere ve türe eşit değilse TRUE döner
!== Denk Değil Sağdaki değer ve türü soldaki değere ve türe denk değilse TRUE döner
> Büyüktür Soldaki değer sağdaki değerden büyükse TRUE döner
< Küçüktür Soldaki değer sağdaki değerden küçükse TRUE döner
>= Büyük veya Eşit Soldaki değer sağdaki değere eşit veya büyük ise TRUE döner
<= Küçük veya Eşit Soldaki değer değer sağdaki değere eşit ve ya büyük ise TRUE döner

6. Arttırma Operatörleri

PHP de arttırma operatörleri bir değeri sistematik olarak arttırmaya ya da tam tersi olarak azaltmaya yaramaktadır .

Operatör Ad Açıklama
++$a Ön Arttırma Bir attırır ve $a değişkenini dönderir.
$a++ Arttırma $a değeri döner sonra bir arttırır
–$a Ön Azaltma Bir azaltır ve $a değişkenini dönderir.
$a– Azaltma $a değeri döner sonra bir azaltır.

7. Mantıksal Operatörler

PHP mantıksal operatörler belirli koşullar içerisindeki değerleri birleştirmek için kullanılır.

Operatör Ad Açıklama
and Ve Soldaki ve sağdaki değerlerin her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur (TRUE)
or Veya Sol veya sağdaki değerlerden herhangi biri doğruysa sonuç doğrudur (TRUE)
xor Ayrıcalıklı Veya Soldaki değişken veya Sağdaki değişken doğruysa sonuç doğru, her ikisi de doğruysa sonuç yanlıştır. (false)
&& And Soldaki ve sağdaki değerlerin her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur (TRUE)
|| Or Sol veya sağdaki değerlerden herhangi biri doğruysa sonuç doğrudur (TRUE)
! Not False dönen bir değeri TRUE sonucuna çevirir ya da FALSE sonucu dönen bir değeri TRUE değerine çevirir.

8.String Operatörler

String operatörler , stringleri bir araya getiren yani birleştiren operatörlerdir.

Operatör Ad Açıklama
. Birleştirme Bir string’i diğer bir string ile birleştirir.
.= Birleştirme ve atama Bir string’i diğer bir string ile birleştirir ve atamasını yapar

 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Ekle