PHP Dersleri – Null Nedir ?

Php null nedir ? PHP de null tipi özel sınıftadır  . NULL tek bir değere sahiptir ve yani değişkene ait bir değerin olmadığını tanımlar. <?php $eposta= null; var_dump($email); // NULL ?> yukarıdaki örneğin çıktısı NULL şeklinde olacaktır . Ayrıca, unset() ile...

PHP Dersleri – Sabitler

  PHP Sabitleri , projenizde tanımlayacağınız ve adından da anlaşılacağı gibi değiştirilmesini istemediğiniz değerleri saklar . Sabit oluşturmanın 2 farklı yolu vardır bunların ilki define ve const dur. Şimdi bunların nasıl kullanıldığına ve nasıl yazıldığına bakalım . Sabitler tanımlanırken kural olarak...

PHP Dersleri – for döngüsü

for döngüsü ile belirli koşula göre kod blogunun tekrar etmesini sağlayabilirsiniz . Yazım şekli aşağıdaki gibidir. for (başlangıc; koşul ; artış ya da azalış) {     /*  sayaç kontrol kısmı true değerini    döndürdüğü sürece kodlar yürütülür    */   } Yukarıdaki söz dizimindeki dikkat edilmesi...

javascript switch case kullanımı

switch case javascript ifadesi aslında if else kullanımına benzemektedir . If else kullanımının yeterli olmadığı yani daha karmaşık işlemleri kontrol edebilmek için kullanırız . aşağıdaki örnekte switch case yazım şeklini inceleyelim . switch(degisken/ifade) { case degisken1: // degisken1 için kod blogu...

JavaScript Karşılaştırmalar ve Mantıksal Operatörler

Bu eğitimde, Javascript opretörleri ve mantıksal karşılaştırmalar hakkında örnekler yaparak inceleyeceğiz. JavaScript Karşılaştırma Operatörleri Javascript karşılaştırma operatörleri alınan 2 değeri karşılaştırır ve true veya false olarak boolean bir sonuç dönderir. Operatör Açıklama Örnek Çıktısı == Eşit: İşlenen değerler birbirine eşitse true...